Sepet
Genel Toplam
0.0 TL
Alışverişe Devam Et Sepetim

Tek Tip Alan Adı Uyuşmazlık Çözüm Politikası

Tek Tip Alan Adı Uyuşmazlık Çözüm Politikası
 

Politikanın Kabul Edildiği Tarih: 26 Ağustos 1999

ICANN tarafında Uygulama Onay Tarihi: 24 Ekim 1999

  1. Bu politika şu anda yürürlüktedir. Uygulama takvimi için www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htm  adresine bakınız.

    2. Bu politika tüm ICANN akreditasyonuna sahip kayıt operatörleri tarafından kabul edilmiştir. Bu politika aynı zamanda, belirli ülke kodu üst seviye alan adı (örneğin, .nu, .tv, .ws) yöneticileri tarafından da kabul edilmiştir.

    3. Bu Politika, kayıt operatörü (veya ülke kodu üst seviye alan adı söz konusu ise diğer yetkili kayıt kuruluşları) ile müşterileri (alan adı sahibi veya tescil ettiren) arasında geçerlidir. Bu doğrultuda, politikada kullanılan "biz" ve "bizim" ifadeleri kayıt operatörüne, "siz" ve "sizin" ifadeleri ise alan adı sahibine işaret etmektedir.


Tek Tip Alan Adı Uyuşmazlık Çözüm Politikası
(24 Ekim 1999 tarihinde ICANN tarafından Onaylanan Versiyon)1. AMAÇ

İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu ("ICANN") tarafından kabul edilmiş olan işbu Tek Tip Alan Adı Uyuşmazlık Çözüm Politikası ("Politika"), referansta bulunulmak suretiyle Alan Adı Kayıt Sözleşmenize dâhil edilmektedir ve sizin tarafınızdan kayıt ettirilen bir İnternet alan adının kaydına ve kullanımına ilişkin olarak sizinle tarafımız (kayıt eden) haricindeki taraflar arasında ortaya çıkabilecek bir uyuşmazlıkla bağlantılı kayıt ve şartları düzenlemektedir. İşbu Politikanın 4 no'lu Paragrafında belirtilen işlemler, https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en   adresinden erişilebilecek Tek Tip Alan Adı Uyuşmazlık Çözüm Politikası Kurallarına ("Usul Kuralları") ve seçilen idari uyuşmazlık çözümü hizmet sağlayıcısının ek kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

2. TARAFINIZA AİT BEYANLAR

Bir alan adını kayıt ettirmek üzere başvuruda bulunarak veya bir alan adının kaydını devam ettirmemizi veya yenilememizi talep ederek, (a) Kayıt Sözleşmesindeki beyanlarınızın tam ve doğru olduğunu; (b) bilginiz dahilinde, alan adının kaydının hiçbir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmeyeceğini veya çiğnemeyeceğini; (c) alan adını yasa dışı amaçlarla kullanmak üzere kayıt ettirmediğinizi; ve (d) alan adını kasti olarak geçerli herhangi bir kanun veya düzenlemeye aykırı olarak kullanmayacağınızı beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız. Alan adını kayıt ettirmenin, üçüncü şahısların haklarını ihlal edip etmediğini veya çiğneyip çiğnemediğini tespit etme sorumluluğu tarafınıza aittir.

3. İPTALLER, DEVİR VE DEĞİŞİKLİKLER

Aşağıdaki hallerde, alan adı kayıtlarını iptal edeceğiz, devredeceğiz veya değişiklikler yapacağız:

a. Paragraf 8'in hükümlerine tâbi olarak, sizden veya yetkili temsilcinizden yazılı olarak veya geçerli elektronik yollardan bu yönde bir talimat almamız durumunda;

b. Yetkili kaza dairesindeki bir mahkeme veya tahkim heyetinin bu yöndeki bir emrinin tarafımıza ulaşması durumunda; ve/veya

c. Taraf olduğunuz ve işbu Politika veya bu Politikanın ICANN tarafından kabul edilen ileri tarihli bir sürümü çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan idari bir işlemde İdari Heyetin iptali, devretmeyi veya değişikliği zorunlu kılan bir karar alması halinde. (Aşağıda yer alan Paragraf 4(i) ve (k) bentlerine bakınız.)

Ayrıca ,Alan Adı Kayıt Sözleşmenizin hükümleri veya diğer kanuni gereklilikler uyarınca alan adı kaydını iptal edebilir, devredebilir veya değişiklikler yapabiliriz.


4. ZORUNLU İDARİ İŞLEMLER

İşbu Paragraf, idari bir işlemle görülmesi zorunlu uyuşmazlık türlerini düzenlemektedir. Bu işlemler, ICANN’ nın  www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm  adresinde listelenen idari uyuşmazlık çözümü hizmet sağlayıcılarından (her biri bir "Sağlayıcı") birinin nezdinde gerçekleştirilecektir.

a. Uygulanacak Uyuşmazlıklar Üçüncü bir tarafın (bir "şikayetçi"), Usul Kurallarına uygun olarak geçerli bir Sağlayıcıya aşağıdaki beyanlarda bulunması halinde idari bir işleme müdahil olmakla yükümlü olacaksınız:

(i) alan adınızın, şikayetçinin haklarına sahip olduğu ticari veya hizmet markalarıyla aynı veya karışıklık yaratacak derecede benzer olduğunu beyan etmesi halinde; ve

(ii) alan adı üzerinde herhangi bir hakka veya meşru menfaate sahip olmadığınızı beyan etmesi halinde; ve

(iii) alan adınızın kötü niyetle kayıt edildiğini ve kullanıldığını beyan etmesi halinde.

İdari davalarda, şikayetçinin bu üç unsurun her birinin mevcut olduğunu kanıtlamalıdır.

b. Kötü Niyetli Kaydın ve Kullanımın Kanıtlanması Paragraf 4(a)(iii) bendinin amacı doğrultusunda, Kurul tarafından mevcut olduğunun tespit edilmesi halinde, sınırlı olmamak kaydıyla bilhassa aşağıdaki durumlar alan adının kötü niyetle tescil edildiğinin ve kullanıldığının kanıtı olarak kabul edilecektir:

(i) alan adını, esasen alan adı kaydını ticari markanın veya hizmet markasının sahibi olan şikayetçiye veya şikayetçinin bir rakibine, doğrudan alan adına ilişkin belgelendirilmiş cepten yaptığınız masrafları aşan uygun bir bedel karşılığında satmak, kiralamak veya devretmek amacıyla kayıt ettirdiğinizi veya elde ettiğinizi işaret eden durumlar; veya

(ii) alan adını, ticari markanın veya hizmet markasının sahibinin bu markayı benzer bir alan adında kullanmasını engellemek amacıyla kayıt ettirmiş ve ticari gayelerle bu şekilde davrandığınız durumlar; veya

(iii) alan adını esasen bir rakibin işlerine zarar vermek amacıyla kayıt ettirmiş olduğunuz durumlar; veya

(iv)  alan adını kullanarak, ticari kazanç temin etmek gayesiyle, şikayetçinin markası ile kaynak, sponsorluk, ilişki veya web sitenizde
ürün veya hizmetin tavsiyesi noktalarında karışıklık meydana getirmek suretiyle, internet kullanıcılarını kendi web sitenize veya başka bir siteye kasten çekme girişiminde bulunduğunuz durumlar.

c. Bir Şikayet Durumunda Alan Adına İlişkin Haklarınızın ve Meşru Menfaatlerinizin Kanıtlanması Bir şikayet aldığınızda, cevabınızın nasıl hazırlanması gerektiğini tespit etmek için Usul Kurallarının 5. Paragrafına başvurmalısınız. Sunulan tüm kanıtların değerlendirilmesine dayalı olarak Heyetin ispatlandığını tespit ettiği sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki durumlar, Paragraf 4(a)(ii) bendinin amacı doğrultusunda alan adıyla ilgili haklarınızı veya meşru menfaatlerinizi ortaya koyacaktır:

(i) ihtilaf bildiriminden önce malların veya hizmetlerin iyi niyetle sunulmasına ilişkin olarak alan adını veya alan adına benzer bir adı kullanmış veya kullanmak için belirgin hazırlıklarda bulunmuş olmanız; veya

(ii) sizin (bir şahıs, şirket veya başka bir kuruluş olarak) hiçbir ticari markayı veya hizmet markası hakkını iktisap etmemiş olsanız bile ilgili alan adı ile tanınmış olmanız; veya

(iii) alan adını müşterileri yanlış yönlendirerek veya söz konusu ticari markayı veya hizmet markasını lekeleyerek bir ticari kazanç sağlama amacı olmaksızın, meşru ve ticari olmayan amaçlarla veya adil bir şekilde kullanmanız.

d. Sağlayıcı Seçimi Şikayetçi, Sağlayıcıyı ICANN tarafından onaylanmış Sağlayıcılar arasından seçecek ve şikayetini bu Sağlayıcıya ibraz edecektir. Seçilen Sağlayıcı, Paragraf 4(f) bendinde açıklanan birleştirme durumları haricinde işlemi uygulayacaktır.

e. İşlem ve Sürecin Başlatılması ve İdari Heyetin Tayin Edilmesi Bir işlemin başlatılması ve yürütülmesine ve ihtilafa ilişkin karar verecek olan heyetin ("İdari Heyet") tayin edilmesine ilişkin süreç Usul Kurallarında belirtilmektedir.

f. Birleştirme /Konsolidasyon; Tarafınız ile bir şikayetçi arasında birden fazla uyuşmazlık olması halinde, siz veya şikayetçi, bu uyuşmazlıkların tek bir İdari Heyet önünde görülmek üzere birleştirilmesi için dilekçe verebilirsiniz. Bu dilekçe, taraflar arasında çözümlenmeyi bekleyen uyuşmazlığa bakacak olan ilk İdari Heyete ibraz edilecektir. İdari Heyet kendi takdiriyle bu uyuşmazlıkların birleştirilmesi yönünde karar verebilir; ancak birleştirilecek uyuşmazlıkların işbu Politikaya veya bu Politikanın ICANN tarafından kabul edilen ileri tarihli sürümlerine tâbi olması gerekmektedir.

g. Ücretler Bu Politikaya uygun olarak, bir Sağlayıcı tarafından İdari Heyet tarafından görülen bir uyuşmazlığa ilişkin olarak fatura edilen tüm ücretler şikayetçi tarafından ödenecektir; ancak İdari Heyet üye sayısını Usul Kurallarının Paragraf 5(b)(iv) bendinde belirtildiği gibi bir kişiden üç kişiye çıkarmayı tercih etmeniz halinde tüm ücretler tarafınızla şikayetçi arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

h. Tarafımızın İdari İşlemlere /Davalara Müdahil Olması. Bir İdari Heyet önünde görülecek bir işlemin idaresine veya yürütülmesine müdahil olmayız ve olmayacağız. Buna ek olarak, İdari Heyet tarafından alınacak herhangi bir karardan yükümlü olmayacağız.

i. Yasal Çözümler İdari Heyet önünde görülmekte olan bir idari işleme ilişkin olarak şikayetçinin sahip olduğu yasal çözüm hakları, alan adınızın iptal edilmesi veya tescil ettirdiğiniz alan adının şikayetçiye devredilmesi ile sınırlı olacaktır.

j. Bildirim ve Yayımlama Sağlayıcı, İdari Heyetin bize kayıt ettirmiş olduğunuz alan adı ile ilgili aldığı kararları tarafımıza bildirecektir. İdari Heyetin kararın bazı kısımlarını gözden geçirmeye karar verdiği istisnai durumlar haricinde, işbu Politika tahtında alınan tüm kararlar tamamen İnternette yayımlanacaktır.

k. Hukuki İşlemlere Başvurma Paragraf 4'te belirtilen zorunlu idari işlem gereklilikleri, tarafınızın veya şikayetçinin zorunlu idari işlem süreci başlamadan önce veya bu süreç tamamlandıktan sonra ilgili uyuşmazlığı bağımsız bir mahkeme kararı için yetkili kaza dairesindeki bir mahkemeye götürmesine engel teşkil etmeyecektir. Bir İdari Heyetin alan adı kaydınızın iptaline veya devredilmesine karar vermesi halinde, ilgili Sağlayıcının İdari Heyetin kararına ilişkin tarafımıza bilgi verdiği tarihten itibaren ilgili kararı uygulamadan önce on (10) iş günü (merkez ofisimizde geçerli iş günlerine göre) bekleyeceğiz. Bu on (10) günlük süre esnasında, Usul Kurallarının Paragraf 3(b)(xiii) bendi tahtında, şikayetçinin tâbi olduğu kaza dairesinde şikayetçiye karşı bir dava açtığınızı gösteren resmi bir belge (örneğin, şikayet dilekçesi kopyası, mahkeme katibinin mührünü taşıyan dosya, vb.) tarafımıza ulaşmadığı takdirde bu kararı uygulamaya koyacağız. (Genel olarak bu kaza dairesi ya merkez ofisimizin veya Whois veritabanında gösterilen adresinizin bulunduğu lokasyondadır. Detaylar için Usul Kuralları Paragraf 1'e ve Paragraf 3(b)(xiii) bendine bakınız.) On (10) günlük süre içerisinde böyle bir belgenin tarafımıza ulaşması halinde, İdari Heyetin kararını uygulamaya koymayacak ve (i) taraflar arasında alınmış karara ilişkin tarafımızı tatmin eden bir kanıt; (ii) davanın reddedildiğine veya geri çekildiğine ilişkin tarafımızı tatmin eden bir kanıt; veya (iii) dava açılan mahkemenin açtığınız davayı reddeden veya alan adını kullanmaya devam etme hakkınızın olmadığını belirten kararının bir kopyasını alıncaya kadar başka herhangi bir adım atmayacağız.

5. DİĞER TÜM UYUŞMAZLIKLAR VE HUKUKİ DAVA

Siz ve bizim haricimizdeki diğer taraflar arasındaki alan adı kaydınıza ilişkin Paragraf 4'ün zorunlu idari işlem hükümleri tahtında görülmeyen tüm diğer uyuşmazlıklar, siz ve söz konusu diğer taraf arasında mahkemeye veya tahkime başvurmak suretiyle veya mevcut diğer işlemler yoluyla çözüme kavuşturulacaktır.

6. TARAFIMIZIN UYUŞMAZLIKLARA MÜDAHİL OLMASI

Siz ve tarafımız haricindeki diğer taraflar arasındaki alan adını kayıt ettirmenize veya kullanmanıza ilişkin uyuşmazlıklara hiçbir şekilde müdahil olmayacağız. Bu işlemlerde bizi taraf olarak belirtmeyecek veya başka şekilde bizi işlemlere dahil edemezsiniz. Böyle bir işlemde taraf olarak belirtilmemiz halinde, uygun her türlü savunmayı yapma ve kendimizi savunmak için gerekli her türlü yasal işlemi başlatma hakkına sahip olacağız.

7. MEVCUT DURUMUN SÜRDÜRÜLMESİ

Yukarıda Paragraf 3'te belirtilen durumlar haricinde, işbu Politika tahtındaki hiçbir alan adını iptal etmeyecek, devretmeyecek, etkinleştirmeyecek, etkisizleştirmeyecek veya sair şekilde durumunda değişiklik yapmayacağız.

8. BİR UYUŞMAZLIK ESNASINDA DEVRETME

a. Alan Adının Başka Bir Alan Adı Sahibine Devredilmesi (i) Paragraf 4 uyarınca başlatılan ve devam etmekte olan idari bir işlem sırasında veya bu işlem tamamlandıktan sonra on beş (15) iş günü süreyle (şirket merkezimizin bulunduğu lokasyonda geçerli iş günlerine göre); veya (ii) alan adı kaydının devredileceği tarafın mahkeme veya tahkim heyeti kararına uyacağını yazılı olarak beyan etmediği sürece, sahibi olduğunuz alan adına ilişkin mahkemenin veya tahkim işlemlerinin devam ettiği sırada kayıt ettirdiğiniz alan adını bir başkasına devredemezsiniz. Bu bende aykırı olması halinde, bir alan adı kaydının başka bir alan adı sahibine devredilmesi işlemini iptal etme hakkımız saklıdır.

b. Kayıt Operatörü Değişikliği Paragraf 4 uyarınca görülmekte olan bir idari işlem esnasında veya bu işlem tamamlandıktan sonra on beş (15) iş günü (şirket merkezimizin bulunduğu lokasyonda geçerli iş günlerine göre) süreyle kayıt ettirdiğiniz alan adını başka bir kayıt operatörüne devredemezsiniz. Tarafımıza kayıt ettirdiğiniz alan adının, işbu Politikanın hükümleri uyarınca size karşı başlatılmış olan işlemlere tâbi olmaya devam etmesi kaydıyla, devam eden bir mahkeme veya tahkim işlemi sırasında kayıt ettirdiğiniz alan adını başka bir kayıt operatörüne devredebilirsiniz. Devam eden bir mahkeme veya tahkim işlemi sırasında kayıt ettirdiğiniz alan adını tarafımıza devretmeniz halinde, söz konusu uyuşmazlık, kayıt edilen alan adının geldiği kayıt operatörünün alan adı uyuşmazlık politikasına tâbi olmaya devam edecektir.

9. POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ

ICANN'in izniyle işbu Politikayı herhangi bir zamanda tadil etme hakkımız saklıdır. Değiştirilen Politikayı yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç otuz (30) takvim günü içerisinde bu adreste yayımlayacağız. Bir Sağlayıcıya ibraz edilen bir şikayetle işbu Politikanın halihazırda uygulamaya konmuş olduğu durumlar haricinde (ki böyle bir durumda uyuşmazlık sona erinceye kadar Politikanın uygulamaya konduğu tarihte geçerli sürümüne tâbi olacaksınız), uyuşmazlığın değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, yürürlük tarihinde veya bu tarihten sonra ortaya çıkmış olması fark etmeksizin yapılan tüm değişiklikler tarafınız için bağlayıcılık arz edecektir. İşbu Politikadaki bir değişikliğe itiraz etmeniz halinde, sahip olduğunuz yegane yasal çözüm yolu tarafımızla olan alan adı kaydınızı iptal etmektir; ancak tarafımıza ödediğiniz bedelleri iade alma hakkınız olmayacaktır. Alan adı kaydınızı iptal edinceye kadar tarafınız için revize edilmiş Politika geçerli olacaktır.
 

 

Yardıma ihtiyacınız mı var? Müşteri destek ekibimizi arayın:     0 850 224 86 40