Arama
> Patent
Patent Lisans
Türkiye de alınan bir Patent ya da Faydalı Model tüm dünyada geçerli bir koruma sağlar mı ?
Faydalı Modelin avantajları nelerdir ?
Hangi buluşlar için patent alınamaz ?
Türkiye de patent tescilinde yetkili kurum hangisidir ve bu işlemleri kimler yapabilir ?
Patent ile korunan buluşlarda aranan kriterler nedir ?
Patent Bülteni İtirazı veya Savunma Yapılması
Patent Kullanım Belgesi Sunulması
Patent Sahibiyle ilgili Değişiklikler
Yıllık Patent Harcı Takibi
Faydalı model başvurusunu patent başvurusuna nasıl değiştiririm?
Patent başvurusu için nerelerden maddi destek talep edilebilir ?
Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim ?
Makine veya tertibatın belli parçalarında malzeme değişikliği yaptım. Faydalı Model e konu olur mu ?
Patent Nedir ?
Faydalı Model Nedir?
Buluş Kavramı
Patent hakkı Nedir ?
Patent/Faydalı Model Arasındaki Farklar
Patent Türleri - İncelemesiz Patent
Patent Türleri - İncelemeli Patent
Patent Başvurusu için Gerekli Evraklar
Patent Devri

Yukarı S. Patent Lisans
Patent başvurusunun veya patentin kullanma hakkı , Türkiye genelinde veya bir kısmında geçerli olmak üzere, lisans sözleşmesine konu olabilir. Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa lisans inhisari değildir. İnhisari olmayan lisansta, Lisans veren patent konusu buluşu kendi kullanabileceği gibi , üçüncü kişilere aynı buluşa ilişkin başka lisanslar da verebilir.  İnhisari Lisans, sözkonusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de patent konusu buluşu kullanamaz. Lisans Sözleşmesinin Türk Patent Enstitüsü Patent Siciline kayıt edilmesi gerekir.

Lisans İşlemi İçin Gerekli Belgeler
Noter tastikli lisans sözleşmesi
Noter tastikli vekaletname.


Yukarı S. Türkiye de alınan bir Patent ya da Faydalı Model tüm dünyada geçerli bir koruma sağlar mı ?
Patent ya da Faydalı Model hangi ülkede alınmışsa o ülkede koruma sağlayan belgelerdir. Bu sebeple Türkiye de belgeye bağlanmış bir Patent ya da Faydalı Model ancak Türkiye de koruma altında olacaktır. Başka ülkelerde buluşun korunması istendiğinde, istenilen ülkelerin patent ofislerine tescil için müracaat edilmesi gerekmektedir.

Yukarı S. Faydalı Modelin avantajları nelerdir ?
Patent verilebilmesi için aranan tekniğin bilinen durumunu aşma kriterlerinin aranmadığı, yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik şartlarının yeterli görüldüğü buluş çeşidi Faydalı Model dir. Patent ile kıyaslandığında küçük buluşlara verilen belgeye Faydalı Model denilmektedir. Genel anlamda, KOBİ lerin buluş üretmesini ve bunları sanayiye uygulamasını teşvik etmek amacıyla düşünülmüş bir belge çeşididir. Patente oranla daha az maliyetli ve resmi işlemleri daha kısa süren basit bir sistemdir. Bununla birlikte, yüksek teknoloji gerektirmesi sebebiyle, usuller ve usul uygulanarak elde edilen ürünler faydalı model koruması dışında bırakılmıştır. Konusu kimyasal madde olan buluşlarda aynı şekilde Faydalı Model koruması dışında bırakılmıştır.

Yukarı S. Hangi buluşlar için patent alınamaz ?
Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metodları, zihni ticari ve oyun faliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar, edebiyat, sanat ve bilim eserleri, estetik niteliği olan yatırımlar, teknik karakteri olmayan bilgisayar yazılımları, bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller, insan veya hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri, konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar, bitki ve hayvan türleri önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri patentle korunamazlar..

Yukarı S. Türkiye de patent tescilinde yetkili kurum hangisidir ve bu işlemleri kimler yapabilir ?
Patent verilebilmesi için aranan tekniğin bilinen durumunu aşma kriterlerinin aranmadığı, yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik şartlarının yeterli görüldüğü buluş çeşidi Faydalı Model dir. Patent ile kıyaslandığında küçük buluşlara verilen belgeye Faydalı Model denilmektedir. Genel anlamda, KOBİ lerin buluş üretmesini ve bunları sanayiye uygulamasını teşvik etmek amacıyla düşünülmüş bir belge çeşididir. Patente oranla daha az maliyetli ve resmi işlemleri daha kısa süren basit bir sistemdir. Bununla birlikte, yüksek teknoloji gerektirmesi sebebiyle, usuller ve usul uygulanarak elde edilen ürünler faydalı model koruması dışında bırakılmıştır. Konusu kimyasal madde olan buluşlarda aynı şekilde Faydalı Model koruması dışında bırakılmıştır.

Yukarı S. Patent ile korunan buluşlarda aranan kriterler nedir ?
Yenilik, (başvurudan çnce yayınlanmamış veya kamuya açıklanmamış olmak)551 KHK (madde 7) Bir buluş basamağı içermek tekniğin bilinen durumunu aşmak (buluşun ait olduğu teknik alanda uzman bir kişinin bilgisi dahilinde olmaması) 551 KHK (madde 9) Sanayiye uygulanabilir olmak (birden çok üretilebilir veya tekrar edilebilir olmak) 551 KHK (madde 10)

Yukarı S. Patent Bülteni İtirazı veya Savunma Yapılması
Faydalı model belgesi başvurusu sahibi başvurusunun patent başvurusuna değiştirilerek işlem görmesini Türk Patent Enstitüden talep edebilir.Talep, Türk Patent Enstitüsünün faydalı model belgesinin verilmesine ilişkin kararından önce yapılmalıdır. Türk Patent Enstitüsünün faydalı model belgesinin verilmesine ilişkin kararından sonra patent başvurusuna dönüştürme istenemez. Faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülmesi ile faydalı model başvurusu geçersiz kalır, başvuru patent başvurusu olarak işlem görür. Faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürüldüğü ilgili bültende yayınlanır.

Yukarı S. Patent Kullanım Belgesi Sunulması
Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentle korunan buluşu kullanmak zorundadır. Kullanma zorunluluğu patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde gerçekleştirilir. Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından düzenlenen enstitü nezdinde buluşu kullanmakta olduğunu kanıtlayacak resmi nitelikli kullanım belgesi, patentin kullanıldığı hakkındaki beyanı kapsamalı ve ticaret veya sanayi odaları, konu ile ilgili meslek kuruluşları veya ilgili başka kurumlarca onaylanmalıdır. İthalat halinde, ithalat belgesi kullanım belgesi yerine geçer. Kullanım belgesinde; patentin tarihi, numarası, buluş başlığı, kullanımın başladığı tarih, beyanda bulunanın adı, adresi, imzası ve tanzim tarihinin bulunması gerekir. Kullanım belgesi ve ithalat belgesi patent siciline kayıt edilir. 

Yukarı S. Patent Sahibiyle ilgili Değişiklikler
Patent sahibi patentini tescil ettirdikten sonra tesciliyle ilgili bazı hususların değişikliğini talep edebilir. Örneğin ünvanının, firmasının çeşidinin (nev i) ,adresinin değişmesi, şirket birleşmesi durumları, bunlarla birlikte ayrıca patent sahibinin ölümü halinde, mirasçılara intikal ettirilmesi veya patentin iptali gibi değişikliklerin TPE Patentler Sicil Dairesi nde de değiştirilmesi ve buna yönelik kayıt ettirilmesi gerekir.. Değişikliğin nedeninin aynı olması kaydıyla, değişiklik talebi bir veya daha fazla patent tesciline ve başvurusuna ilişkin ise bu durumda tescil ve/veya başvuru sayısına bakılmaksızın tek bir başvuruyla işlem gerçekleştirilir..

Unvan değişikliği kaydı için; unvan değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
Nevi (şirket türü) değişikliği kaydı için; Nevi değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
Adres değişikliği için; adres değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi gereklidir.
Şirket birleşmesinin kaydı için; birleşmeyi gösterir belge aslı ya da noter tasdikli sureti gereklidir.
Patent veraset ve intikal işlemleri için; mahkemeden alınmış veraset ilamı gereklidir.
Patent rehin işlemi için; rehin sözleşmesi gereklidir.


Yukarı S. Yıllık Patent Harcı Takibi
Tescil işlemleri devam etmekte olan ve tescilli Patent veya Faydalı Modellerin korumalarının devam etmesi için , koruma süreleri boyunca her yıl vadesinde Türk Patent Enstitüsü'ne ödenmesi gerekir. Vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür. Yıllık ücretler vade tarihinde ödenmemesi halinde, gecikme cezasıyla birlikte , vadeyi takip eden altı ay içinde gecikmeli olarak ödenebilir. Bu tarihte de ödenmezse patent hakkı sona erer.

Yukarı S. Faydalı model başvurusunu patent başvurusuna nasıl değiştiririm?
Faydalı model belgesi başvurusu sahibi başvurusunun patent başvurusuna değiştirilerek işlem görmesini Türk Patent Enstitüden talep edebilir.Talep, Türk Patent Enstitüsünün faydalı model belgesinin verilmesine ilişkin kararından önce yapılmalıdır. Türk Patent Enstitüsünün faydalı model belgesinin verilmesine ilişkin kararından sonra patent başvurusuna dönüştürme istenemez. Faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülmesi ile faydalı model başvurusu geçersiz kalır, başvuru patent başvurusu olarak işlem görür. Faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürüldüğü ilgili bültende yayınlanır.

Yukarı S. Patent başvurusu için nerelerden maddi destek talep edilebilir ?
Ağustos 2006 tarihi sonrası yapılan patent başvuruları 1008 np.lu patent destekleri kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmelidir. Bu desteklemeler 3 aşamalı olarak verilmektedir. Birinci aşama Türkiye de patent başvurusu yapılması, 2.aşama Türkiye de yapılan başvurunun uluslararası boyuta çıkarılması, 3. aşama ise uluslararası boyutta araştırma ve incelemesi yapılan dosyanın ülkelere giriş yapılması aşamasıdır. Türkiye de yapılan bir başvuru için 3000TL, Türkiye den uluslararası boyuta çıkan patentler içinde 3000TL geri ödemesiz destek verilmektedir. Uluslararası boyuttan ülkelere giriş yapan patentler için 100.000TL üst sınıra kadar destek verilmektedir. Bu destek geri ödemeli olup, teşvik için başvurular tarihinden 3 sene sonra geri ödeme başlamakta ve geri ödeme süresi 3 senedir. Uluslararası patent başvurusunun EPO da tescil edildiğine ve en az 5 EPC üyesi ülkede ulusal patente dönüştüğüne ve bu 5 EPC üyesi ülke hariç, ikisi ABD ve Japonya olmak üzere, PCT ye üye en az 5 ülkede tescil edildiğine ilişkin tescil belgelerinin TÜBİTAK a sunulması halinde destekler hibeye dönüşmektedir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye TÜBİTAK internet sayfasından ulaşılablir.

Yukarı S. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim ?
Ne yazıkki hayır. Bir Patent/Faydalı Model başvurusu sadece başvurulduğu ülkede geçerlidir. Bununla beraber eğer yurdışında da bir koruma istiyorsanız yurtdışı başvurunuzu Türkiye deki başvuru tarihinden itibaren en geç 12 ay içerisinde size uygun olan bir yurtdışı patent başvuru sistemini seçmek suretiyle (PTC, EPC veya klasik patent gibi) yapmanız gerekmektedir.

Yukarı S. Makine veya tertibatın belli parçalarında malzeme değişikliği yaptım. Faydalı Model e konu olur mu ?
Bu sorunun cevabı yapılan değişikliğin türüne göre farklılık göstermektedir. Genellikle malzemeye yönelik basit değişiklikler (çelik olan bir parçayı alüminyum yapmak gibi) gerçekten bir avantaj sağlamıyorsa buluş niteliği taşımadığı için Faydalı Model veya Patentle korunmamaktadır. Diğer taraftan, kullanılan malzemede içerik açısından yenilikler varsa (malzeme alaşımı değiştirilerek daha hafif ama daha mukavim bir malzeme üretmek gibi), bu tür buluşlar doğrudan kimya ve malzeme bilimi ile ilgili olduğundan ancak patentle korunabilmektedir.

Yukarı S. Patent Nedir ?
Patent, ürün veya buluş sahibine, icat ettiği ürünün satışı, pazarlaması, çoğaltması, bir benzerinin üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren resmi bir belgedir. Patent alma kriterleri; yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılmasıve sanayiye uygulanabilir olmaktır.

Yukarı S. Faydalı Model Nedir?
Faydalı model, kimyasal maddeler ve üretim usulleri hariç, tekniğin bilinen durumunu aşmayan, fonksiyonel bir fayda(avantaj) sağlayan, patentlenebilirlik kriterlerinden yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerine uyan bütün ürünler için verilebilecek olan 10 yılı süre ile buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkını tanıyan bir belgedir. Yurtiçinde kullanılacak yeni ürünler için daha az maliyetle koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için tavsiye edilebilecek bir sistemdir.

Yukarı S. Buluş Kavramı
Buluş kavramı, patent hukukunun temelini oluşturur. Bir probleme yeni bir çözüm getirilmesi veya bir işin gerçekleştirilmesi için önerilen yeni metotlar ya da yeni ürünler de buluş olarak tanımlanabilir. Buluşlar; buluş yapma faaliyetini özendirmek, sanayide uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için patent veya faydalı model belgesi verilerek korunur. Buluş kavramı: Buluş, tarım dahil sanayideki herhangi bir teknik problemin çözümüdür. Buluşlar bir ürüne veya usule ilişkin olabilir.

Yukarı S. Patent hakkı Nedir ?
Patent hakkı, başkalarının patent konusu teknolojiyi üretme, pazarlama ve satma hakkını 7 veya 20 yıl süreyle kısıtlayan bir tekel hakkıdır. Bu hak eldeedilirken buluş sahibi; buluşu ile ilgili tüm bilgileri koruma talep edilen ülkedeki kamusal patent kurumuna ayrıntılı olarak bildirir.Patent hakkı, başkalarının patent konusu teknolojiyi üretme, pazarlama ve satma hakkını 7 veya 20 yıl süreyle kısıtlayan bir tekel hakkıdır. Bu hak eldeedilirken buluş sahibi; buluşu ile ilgili tüm bilgileri koruma talep edilen ülkedeki kamusal patent kurumuna ayrıntılı olarak bildirir.

Yukarı S. Patent/Faydalı Model Arasındaki Farklar
1-) Faydalı model belgesinde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriterleri aranmazken patent belgesi için tekniğin bilinen durumunun aşılması şartı aranmaktadır.
2-) Faydalı modelin koruma süresi 10 yıl, patentin koruma süresi 20 yıldır.
3-) Faydalı model belgesinde yenilik incelemesi yapılmadan belge verilir ve yapılan itirazlar dikkate alınmadan belge verilir. Patentte ise Türk Patent Enstitüsünce belirlenen uluslararası patent veritabanına sahip araştırma kurumlarında araştırma ve inceleme raporları düzenlenerek buluşun YENİ olup olmadığı TPE tarafından araştırılır.
4-)Faydalı modelin tescil prosedürü daha kısadır (15-18 ay arası); patent belgesinin tescil prosedürü ise yaklaşık 3 yıldır. Bu nedenle Faydalı Model Belgesinin tescil maliyeti, patent belgesine oranla daha azdır.
5-)Faydalı Model belgesine, ek patentler olduğu gibi ek faydalı model belgesi verilmez.


Yukarı S. Patent Türleri - İncelemesiz Patent
İncelemesiz Patent verilmesi sisteminde 7 yıllık bir süre için patent verilebilirlik şartları ile ilgili inceleme yapılmadan patent verilmektedir. İncelemesiz patent verilmesi sisteminde tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu düzenlenmekte, araştırma raporu yayınlanmakta, üçüncü kişilerin başvuru ve araştırma raporu hakkındaki görüşleri alınmaktadır. Ancak incelemeli sistemden farklı olarak üçüncü kişilerin başvuru ve rapor hakkındaki görüşleri alınmaktadır. Ancak incelemeli sistemden farklı olarak üçüncü kişilerin başvuru ve rapor hakkındaki görüşlerin dikkate alınmadan incelemesiz patent verilmesine karar verilmektedir.İncelemesiz sistemde, incelemeli patente oranla koruma süresi daha kısa olmakla birlikte daha hızlı, daha ucuz ve daha az külfetli bir işlem gerektiren bir koruma geliştirmek suretiyle, özellikle mali imkanları kısıtlı buluş sahiplerinin ve küçük işletmelerin buluşlarının koruma altına alınmasını teşvik etmek amaçlanmıştır.İncelemesiz verilen patentin konusunun gerçekçiliği ve yararlılığı devletçe garanti edilmez. İncelemesiz verilen patentin incelenmesi için talep yapılması şarttır. Bu talep patent sahibi veya üçüncü kişiler tarafından başvuru tarihinden itibaren en geç yedi yıl içinde yapılır. İnceleme ile ilgili ücret, talebi yapan tarafından ödenir. İnceleme talebinin, başvuru tarihinden itibaren en geç yedi yıl içinde yapılmaması halinde patent hakkı sona erer. Yedi yıllık sürenin geçmesinden sonra inceleme talebi yapılamaz.

Yukarı S. Patent Türleri - İncelemeli Patent
İncelemeli sistemde, araştırma raporunun yayılmasından sonra buluşun yeni olup olmadığı, tekniğin bilinen durumunun aşılıp aşılmadığı, sanayiye uygulanabilir olup olmadığı kriterleri incelenmekte ve bu kriterlere uygun olan buluşlara 20 yıl süreli patent verilmektedir. İncelemeli Patent sisteminde, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu yayınlandıktan sonra üçüncü kişiler altı ay içinde, yeniliğin bulunmadığı, tekniğin bilinen durumunun aşılamadığı veya tarifnamenin yeterli olmadığını iddia ederek, patent verilebilirlik şartlarının mevcut olmadığını ileri sürebilir ve itiraz edebilir.

Yukarı S. Patent Başvurusu için Gerekli Evraklar
Buluşunu tescil ettirmek isteyen şahıs veya firmaların patent dosyasının doğru ve eksiksiz hazırlanması bakımından aşağıdaki hazırlıkları yapması gereklidir.

Özet : Buluşunuzu ve geliştirmeyi özetleyiniz

Tarifname:Buluşunuzu en ince ayrıntılarına kadar açıklayınız. Buluşunuzun emsali ürünler varsa bu ürün ve usullerden farklarını, avantajlarını, diğer ürünlerdein dezavantajlarını, farklarını, buluşunuzun hangi teknik problemi çözdüğünü açık bir şekilde yazılı olarak belirtiniz.

Teknik Resim:Buluş veya geliştirmenize ait siyah beyaz taslak resimler (ölçekli ve renk olmamalı) detay parçalar; varsa buluş veya geliştirmenizi oluşturan parçaların isimleri ve teknik resim üzerinde numaralandırarak gösteriminin verilmesi gerekir.

Gerekli Evraklar:Başvuru yapacak firma veya şahıs bilgileri,Buluşu yapanın bilgileri,Vekaletname


Yukarı S. Patent Devri
Patent başvurusu veya patent başkasına devir edilebilir. Devir işleminin Patent Siciline kayıt edilebilmesi için aşağıda sayılanlarla başvuruda bulunulması gerekir.

Dilekçe
Devreden ve devralan tarafından imzalanmış ve imzaları onaylanmış devir belgesi
Patent belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa onaylı patent belgesi düzenlenmesine ilişkin talep
Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge
Vekaletname.

 
Ana Sayfa
Turkticaret.net Hakkında
Online Kayıt
Hesap Yönetimi
Alan Adı İşlemlerim
Şirket Rehberi
Yardım Videoları
Webkolik
Marka Tescili
Sanal Ofis
Patent
Endüstriyel Tasarım Tescil
Site Builder - Hazır Site